Pěchotní srub T-S 20 "Na Pláni"

 

Pěchotní srub T-S 20 "Na Pláňi" se nachází nad obcí Chlívce na zelené turistické stezce (asi 100 m od silnice na Červený Kostelec).  Objekt je veřejnosti přístupný vždy od dubna do října každý poslední víkend v měsíci vždy od 9:00 do 17:00 hod. O velkých prázdninách otevřeno během víkendů uvedených na webu a facebooku. Pro školy, zájezdy i jiné individuální skupiny je možné dohodnout prohlídky (viz. kontakty)

Historie

Pěchotní srub T-S 20 „Na pláni“ je součástí linie 263 těžkých a 9 984 lehkých objektů československého opevnění, které začalo vznikat jako reakce na možnou agresi z nacistického Německa. Když se v roce 1933 chopil moci Adolf Hitler, českoslovenští důstojníci bedlivě zvažovali koncepci obrany. Vzhledem k protáhlému tvaru mladé republiky a reálným možnostem čs. Armády bylo rozhodnuto o výstavbě pohraničního opevnění.

Objekt je umístěn v důležitém úseku pevnostní linie, v tzv. chlíveckém uzávěru, který leží na úpatí Jestřebích hor. Uzávěr přehrazuje komunikaci vedoucí přes jižní okraj Jestřebích hor na německém nástupovém směru Teplice nad Metují - Stárkov - Červený Kostelec, s možností dalšího postupu do vnitrozemí ve směru na Jaroměř. Bezprostřední přehrazení silnice zajišťují dva samostatné pěchotní sruby T-S 20 „Na Pláni“ a T-S 19 „Turov“ doplněné o dvě linie lehkého opevnění a protitankový příkop doplněný o řadu rozsocháčů.

Pěchotní srub T-S 20 "Na Pláni" byl vybetonován firmou Ing. Josefa Filipa v římské odolnosti II ve dnech 25. až 30. dubna 1938, a to nákladem 1 070 000 Kčs. Kubatura betonu činí 1 657 m3 železobetonu, díky čemuž se jedná o největší objekt v úseku mezi Hronovem a Červeným Kostelcem. Jeho hlavní zbraně tvoří na každé straně protitankový 4,7 cm pevnostní kanón vz. 36 (L1) a dvojče těžkých kulometů ZB 37 (M). Pravá strana objektu postřeluje protitankový příkop směrem k pěchotnímu srubu T-S 19 a současně důležitou komunikaci Červený Kostelec – Stárkov. Levá pak pálí k sousednímu nepostavenému objektu T-S 21.  Pro pěchotní srub byly plánovány tři zvony, z toho pravý zvon byl pro těžký kulomet vz. 37, levý byl pro lehký kulomet vz. 26 a prostřední zvon byl dělostřelecký pozorovací. Ten měl vypomáhat pevnostnímu dělostřelectvu z nepostavené tvrze Jírová hora, která měla stát v prostoru mezi Chlívci a Zbečníkem.

V roce 1938 byl objekt z větší části stavebně dokončen, zemní práce zahájeny.  Z velké části dokončena elektroinstalace, vodoinstalace a vzduchotechnika. Zvony však neosazeny. Obě zbraně L1 namontovány a srub z větší části vyzbrojen. Osádku objektu tvořilo 43 mužů ze vznikajícího Hraničářského pluku 17, konkrétně 2./17. hraničářské roty, prozatím organizačně začleněné do VIII. Strážního praporu Červený Kostelec. Současně v objektu mělo ještě působit 6 dělostřeleckých pozorovatelů. Velitelem pěchotních srubů T-S 20 „Na Pláni“ a T-S 19 „Turov“ se stal por. Pěch. Vilém Kozák

Během všeobecné mobilizace v září roku 1938 byla line ještě doplněna o polní opevnění spojující lehké objekty společně s několika stanovišti pro těžký nebo lehký kulomet, silnice z Červeného Kostelce do Stárkova byla doplněna o záseky a mostek v Bystrém byl podminován. Lehké opevnění, které se podařilo dokončit a plně vybavit, obsazovali příslušníci pěšího pluku 22 z Jičína.

Po podepsáni Mnichovské dohody se pěchotní srub ocitl, na rozdíl od objektu T-S 19, na území Třetí říše

Pěchotní srub se ocitl jako jediný z objektů ŽSV V na zabraném území, a to přímo na budoucí protektorátní hranici, která procházela na cestě k sousednímu objektu T-S 19. Zde byla zřízena Finanční stráží improvizovaná dřevěná celnice. Srub byl naštěstí ušetřen důkladnějším zkouškám říšskoněmecké armády, a tak až na pár zásahů je dochován v dobrém stavu. Neunikl však vytržení střílen pro zbraně L1 a M.

Dnes je objekt spravován Spolkem vojenské historie T-S 20 Pláň, který se část srubu snaží uvést do původního stavu a ve zbytku věnuje expozici zaměřenou především na československé legionáře v Itálii, události roku 1938 na Broumovsku a radistu výsadku SILVER A Jiřího Potůčka. 

Technické údaje

GPS poloha T-S 20: N 55-98-072 E 35-79-966
Vojenské označení: T-S 20
Německé označení: Werk 2
Krycí název: Na Pláni
Ženijní skupinové velitelství: V. Náchod
Stavební podúsek: číslo 1, Zbečník
Stavební firma: Ing. Josef Filip, Praha
Stavební náklad: 1 070 000,- Kčs
Odolnost: římská II
Pancéřové zvony: tři, vlevo AJ-S-D, vpravo AJ-S-N, uprostřed AJ-S-P
Osádka: 43 mužů
Velitel: por. Pěch. Vilém Kozák (Společně i pro objekt T-S 19 "Turov")
Pozorovatelé: důstojník (poručík dělostřelectva) 5 poddůstojníku (desátníci děl.)
Nádrže na vodu: zásobní 4 ks po 1 000 L , spotřební 1 ks na 265
Umývací žlab: rozměr 43x150 cm
Ochranná křídla: levé 6 m, pravé 6 m
Kanalizace: čistička kalů OMS (průměr 113 cm), revizní šachta vybetována
Ventilace: ventilační souprava typ B. min. výkon 1 800m3/h, 3kusy filtrů
Exhaustory: 2 kusy na ruční pohon (u zvonů), 1 na motorický pohon (ve strojovně)
Dieselagregát: typ 3F8, napětí 220/127 V, výkon 8kVA

Stav k říjnu 1938
Objekt vybetonován, odbedněn, vnější i vnitřní omítky hotovy, cihlové příčky vyzděny, kamenná rovnanina ani zemní zához nezapočaty, pancéřové zvony neosazeny

 

Výzbroj  Umístění   Zbraň Typ střílny Stav   Zbraň Ráže  Kusů 
hlavní vlevo smíšené dvojče L1 L1 12/15 osazena / vytržena           L1 47mm 3.616
  vlevo dvojkulomet M M 15/10* osazena / vytržena   M 7,92mm 320.000
  pravo smíšené dvojče L1 L1 12/15 osazena / vytržena   D/AJ 7,92mm 40.000
  vpravo dvojkulomet M M 15/20* osazena / vytržena   D/AJ 7,92mm 40.000
pomocné vlevo kulomet N N 10/20 osazena / zachována   ruční granáty   375
  u vchodu kulomet N N 10/20 osazena / zachována   pistolové světlice   320
  u vchodu kulomet N N 10/20 osazena / zachována        
  vpravo kulomet N N 10/20 osazena / zachována        
zvony vlevo kulomet D 4x 15°/1:3 AJ neosazen        
  vpravo kulomet N 3x 15°/1:3 AJ neosazen        

 *) dle některých parametrů střílna typu M 10/20
**) dle některých parametrů střílna typu M 15/10

Objekt je veřejnosti přístupný vždy od dubna do října každý poslední víkend v měsíci od 9:00 do 17:00 hod. Během léta je otevírací doba doplněna ještě o data uvedená na webu.

Podporují nás

 
24.9. - 25.9.2022 | Zářijová otevíračka